Polityka prywatnoci

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO HURTOWNIA INTERNETOWA RIVOS.PL

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu Internetowego.
1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest PIOTR MACIEJEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RIVOS sp. z o.o. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Strzegomska 42B, 53-611 Wrocław, NIP 8943184041, REGON 521631645, adres poczty elektronicznej: rivos@rivos.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3.         Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.         Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.2.         Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.2.1.      zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2.2.2.      marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu Internetowego:
2.3.1.      W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.3.2.      W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym.
2.4.         Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Serwisu Internetowego: imię i nazwisko/nazwa firmy; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).  
2.5.         Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego.

3.    COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.         Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.2.         Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
3.2.1.      identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
3.2.2.      zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3.2.3.      zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
3.2.4.      dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
3.2.5.      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.
3.3.         Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
3.4.         Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.5.         Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
·            w przeglądarce Chrome
·            w przeglądarce Firefox
·            w przęglądarce Internet Explorer
·            w przeglądarce Opera
·            w przeglądarce Safari
3.6.         Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.a

4.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.         Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4.2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.         Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2.         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.3.         W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5.4.         W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.5.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.         Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
6.2.         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3.         Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.3.1.      Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.3.2.      Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma: RIVOS sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42B, 53-611.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rivos@rivos.pl, telefonicznie pod numerem +48 537 880 424 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Nasza firma wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email ido@rivos.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna — art. 6 1 lit b RODO) — „wykonanie umowy",
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna — art. 6 ust. 1 lit c RODO) — „obowiązek prawny",
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna — art. 6 ust. 1 lit. f RODO) — „prawnie uzasadniony interes",
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna — art. 6 ust. 1 lit. f RODO) —„prawnie uzasadniony interes",
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna — art. 6 ust. 1 lit a RODO) — „zgoda".

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane będą przez nas wykorzystywane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów marketingowych. Będzie to w zależności od podstawy prawnej:

 • czas wykonywania obowiązków prawnych
 • czas, w którym przepisy prawa nakazują dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym roszczenia wynikające z umowy się przedawniają,
 • do momentu wycofania zgody.

 

DO CZEGO MASZ PRAWO?

W każdej chwili możesz złożyć do nas wniosek o:

 • dostęp do Twoich danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych (gdy są nieprawidłowe),
 • zmianę miejsca przechowywania danych (w przypadkach określonych w RODO),
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Niezależnie od powyższych praw w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania procesu przetwarzania danych w tym celu.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili wycofana.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, możemy przekazać osobom upoważnionym przez Administratora oraz:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. kurierom.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Zależy nam, by wiadomości, które wysyłamy, byty interesujące i pasowały do Twoich zainteresowań. Z tego powodu analizujemy automatycznie, czy zostały otwarte oraz jakie odnośniki byty najczęściej klikane. Analizujemy również, w sposób automatyczny, Twoją historię zakupów w celu naliczenia rabatów i przedstawienia zindywidualizowanej oferty handlowej.

pixel